Privacy verklaring

CamperStops Belgium streeft ernaar dat de privacy van eenieder die haar website bezoekt of van haar diensten gebruik maakt, gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal CamperStops Belgium dan ook zeer zorgvuldig omgaan.

Identiteit en contactgegevens 

CamperStops Belgium VZW

Landjuweel 1 – B-2340 Beerse

+32 495 18 37 80

contact@camperstopsbelgium.be

Ondernemingsnummer 0747.469.627

Gebruik en bewaren gegevens

U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u lid, campergastbedrijf of campergastgezin wil worden, als u meer informatie wenst in een product, dienst of andere info van CamperStops Belgium, vragen wij persoonlijke gegevens. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan uw lidmaatschap of aan uw deelname als gastheer, zowel elektronisch als per post.

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom

CamperStops Belgium verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Voor verzending van de jaarlijkse sticker en gastenkaart;
  • Om u op de hoogte te houden van nieuws, wijzigingen, acties, …;
  • Om u te contacteren bij mogelijke conflicten, onenigheden of schade;
  • Om u te kunnen contacteren indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • Om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
  • Om onze dienstverlening te verbeteren;
  • Om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;

Hoe lang

CamperStops Belgium zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijke bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen

CamperStops Belgium verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links
Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. CamperStops Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor hun gebruik. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Het creëren van hyperlinks naar de site van CamperStops Belgium is onderworpen aan de voorafgaande toestemming. Elk verzoek moet verstuurd worden via het contactformulier.

Inzien, aanpassen, verwijderen

U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Dit kan schriftelijk of per mail naar contact@camperstopsbelgium.be.

Beveiliging

CamperStops Belgium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met CamperStops Belgium of via ons e-mailadres contact@camperstopsbelgium.be.

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 
error: Deze pagina is beschermd.